zaburzenia ze spectrum autyzmu

MH9004021011AUTYZM jest ujmowany jako choroba (ICD) lub zaburzenie w rozwoju (DSM). Specyficznymi cechami autyzmu jako zaburzenia rozwojowego są:
– jakościowe zaburzenia zdolności naprzemiennego uczestnictwa w interakcjach społecznych
– zaburzenia komunikacji
– występowanie sztywnych, stereotypowych wzorców zachowań i zainteresowań
Obecnie coraz powszechniej używa się terminu spektrum zaburzeń autystycznych lub zaburzenia spektrum autyzmu (ASD – Autistic Spectrum Disorders).

Zaburzenia dotyczą trzech sfer rozwoju. Poniżej przedstawiam symptomy zaburzeń ze spektrum autyzmu:

w zakresie mowy i komunikacji to:
– opóźnienie, zahamowanie, wycofanie lub brak rozwoju mowy na poziomie komunikacyjnym
– powtarzanie usłyszanych słów w dosłowny sposób, odtwarzanie w identyczny sposób fragmentów lub całości słyszanych wierszy, piosenek, dialogów itp. – echolalia bezpośrednia i odroczona
– brak zaimków osobowych, agramatyzmy, nieprawidłowa budowa zdań
– mowa w pierwszych etapach rozwoju nie służy do komunikacji
– brak kontaktu wzrokowego
– brak wskazywania palcem na przedmioty
– nie podąża wzrokiem za przedmiotami

W zakresie funkcjonowania społecznego:
– nie wykazuje zainteresowania innymi dziećmi lub nie bawi się z innymi
– nie cieszy się razem z innymi
– nie inicjuje zabawy
– nie reaguje na mimikę twarzy
– nie potrafi udawać podczas zabawy
– nie wykazuje wyobraźni lub tylko przejawia niewielką wyobraźnię
– nie słucha poleceń ani zakazów
– nie jest świadomy swojego stanu emocjonalnego ani emocji drugiej osoby

• W zakresie zaburzeń zachowania:
– wykonywanie nietypowych ruchy dłońmi, palcami, kręcenie się czy też złożone ruchy ciała
– kompulsywne przywiązanie do czynności rutynowych i zrytualizowanych
– specyficzne reagowanie na dźwięki i obrazy lub niereagowanie na nie
– denerwowanie się gdy ktoś ingeruje w jego przestrzeń
– nietypowe lęki i obawy
– przejawianie zachowań agresywnych i/lub autoagresywnych

U osób autystycznych poza głównymi nieprawidłowościami obecne są liczne zaburzenia neurofizjologiczne (recepcji i regulacji odbioru bodźców sensorycznych, funkcji sensomotorycznych, planowania motorycznego, regulacji rytmu dobowego) oraz somatyczne.